روزنامه اطلاعات؛ 30 بهمن 1356


619 بازدید

روزنامه اطلاعات؛ 30 بهمن 1356


- در تظاهرات تبریز 6 نفر کشته و 125 نفر مجروح شدند

- 73 بانک مورد حمله قرار گرفت و 4 بانک و 22 مغازه به آتش کشیده شد