اسامی اعضای کمیسیون مشترک ساواک ، شهربانی و ژاندارمری قم


2231 بازدید

وزارت کشور
فرماندارى شهرستان قم
(صورت جلسه)
بنابدرخواست شماره 3655/5- 24/11/44 رئیس شهربانى قم کمیسیون با حضور امضاءکنندگان زیر در فرماندارى تشکیل و دوباره اطلاعیه واصله مبنى بر اینکه روز چهارشنبه 27/11/44 که مصادف با وفات حضرت امام جعفر صادق است از طرف طرفداران خمینى تحت عنوان یادبود واقعه مدرسه فیضیه مجالسى در مدرسه خان ـ مدرسه فیضیه و مسجد اعظم برقرار و ممکن است تظاهراتى برعلیه دولت و مقامات بعمل آید. رئیس شهربانى توضیحات لازم دادند و نسبت به پیش‌بینى انتظامات و غیره کسب نظریه از کمیسیون نمود. سپس سر کار سرهنگ بدیعى رئیس ساواک قم اظهار نمودند بموجب گزارشات رسیده مسبب اصلى شهاب اشراقى داماد خمینى است و حتى مخارج مجالس را نیز بعهده گرفته است و شیخ مؤیدى و شیخ ناصر مکارم و شیخ محمود دعائى از طرف اشراقى فعالیت دارند. ممکن است در روز مزبور شیخ على مشگینى مدرس حوزه علمیه بالاى منبر رفته و مطالبى در مورد پانزده خرداد بگوید و شاید طلاب از مدرسه خان دسته جمعى بمنظور تظاهرات تا مدرسه فیضیه بروند لذا کمیسیون بالاتفاق‌نظر دادند که شهربانى و ساواک نظارت و کنترل خود را. نسبت به تعقیب محرکین و عاملین اقدام شود.
در خاتمه مقرر میگردد یکدستگاه کامانکار1 با 14 نفر ژاندارم مسلح آماده باشند تا در صورت احتیاج و تقاضاى شهربانى بمنظور تشریک مساعى در اختیار شهربانى قرار گیرد.
فرماندار شهرستان قم رئیس ساواک قم
اسلامى سرهنگ بدیعى
فرمانده هنگ ژاندارمرى قم رئیس شهربانى قم
سرهنگ وقار سرهنگ حمید اکسیر
1ـ یک نوع کامیون ارتشى بوده است.
 


اسامی اعضای کمیسیون مشترک ساواک ، شهربانی و ژاندارمری قم