خودداری قره نی از دریافت کمک نقدی شاه


1460 بازدید


خودداری قره نی از دریافت کمک نقدی شاه