بدمستی کارگران حزبی‌!


1944 بازدید

بدمستی کارگران حزبی‌!
به‌: 341تاریخ‌: 26/11/51
از: 302 شماره‌: 7939/302
موضوع : روز ششم بهمن و رژه حزب ایران نوین
کم‌کاری قوای انتظامی برای برقراری نظم به ترتیبی بوده که در صفوف کارگران حزب ایران نوین بی‌نظمی مشاهده می‌شد کارگرها صفها را به هم ریخته و جلوتر از کادر رهبری حزب قرار گرفته بودند مأمورین شهربانی هم نتوانستند جلوی آنها را بگیرند. عده‌ای از کارگران مشروب زیادی خورده بودند و داخل صف زنان و دختران شده و حرکات ناشایستی انجام دادند که واقعاً شرم‌آور بود. همه مردم ناراحت بودند و در این جریان چند زن و دختر را به بیمارستان منتقل کردند با تحقیقی که شده عدم مدیریت سناتور بلوری و حیدری صبائی نماینده مجلس در این کار بدون دخالت نبوده و آقای هویدا نخست‌وزیر نیز از این اتفاق عصبانی می‌شوند و می‌گویند سروصدای این را کار را در نیاورید.