نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد خرید قسطی ادوات نظامی از شوروی


2161 بازدید

نامه ارکان حرب به تیمورتاش در مورد خرید قسطی ادوات نظامی از شوروی
از مسکو

دفتر مخصوص شاهنشاهی طهران

ریاست جلیله ارکان حرب کل قشون

در باب خرید پنجهزار تفنگ، صد مسلسل کلت، ده کرور فشنگ، شش طیاره، استخدام سه نفر پیلت، سه نفر مکانیکچی روسی اقدامات لازمه بهعمل آمد -- جنگ بین دولت شوروی و لهستان -- طپانچه حاضر ندارند. مشغول تجسس در شرق اقصی هستند -- راجع به تخفیف در قیمت آنها، اندک داده خواهد شد ولی -- در باب اقساط راضی نمیشدند. بالاخره شاید راضی بشوند مبلغی نقداً موقع تحویل اسلحه، بقیه به اقساط ماهانه در ظرف یکسال تأدیه شود. چه مبلغی نقد ممکن است تأدیه شود؟ منتظر جواب فوری هستیم. مراتب را به عرض خاکپای مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه برسانید. 19 سپتامبر. تیمورتاش

[نقاط خطچین کلماتی است که مأمور کشف رمز نتوانسته از متن رمز شده کشف کند]