خیابان عباس آباد تهران(شهید بهشتی) در 1350


1747 بازدید

خیابان عباس آباد  تهران(شهید بهشتی) در 1350