تظاهرات مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا


2209 بازدید

تظاهرات مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا
تظاهرات مردم تهران و شهرستانها در حمایت از اقدام انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به صورت گسترده و در روزهای متمادی ادامه داشت


شلیک گاز اشک آور برای مقابله با دانش آموزان و دانشجویان در مقابل در اصلی دانشگاه تهران