مهندس بازرگان و چند تن از اعضای دولت موقت


مهندس بازرگان و چند تن از اعضای دولت موقت
از راست به چپ هاشم صباغیان وزیر کشور - عباس امیرانتطام - احمد صدر حاج سید جوادی وزیر دادگستری - مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر - داریوش فروهر وزیر کار در ردیف پشت بازرگان افراد دیگری هستند که شناسایی نشدند.