گزارش محکومیت آیت‌الله طالقانی به شاه


پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهربزرگ ارتشتاران
گزارش 
مفتخرا بشفعرض میرساند غیرنظامی سید محمود علائی طالقانی فرزند سید ابوالحسن باتهام اقدام علیه امنیت کشور تحت پیگرد قرار گرفته است.
۱-بموجب رای صادره از دادگاه عادی شماره ۱ تهران (بریاست سرتیپ اسدالله ناصح) به اتفاق آراء به دهسال حبس جنائی درجه۱ محکوم گردیده است.

۲- بموجب رای صادره از دادگاه تجدیدنظر شماره ۱ تهران (بریاست سرلشگر محمود وزیری همدانی) به اتفاق آراء، رای دادگاه عادی تایید گردیده است.

۳- دادستان ارتش نسبت به رای صادره از دادگاه تجدیدنظر معروض، اعتراضی ندارد. لیکن محکوم استدعای رسیدگی فرجامی نموده است.
مستندا بماده ۲۶۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش تصویب استدعای محکوم منوط به اراده سنیه شاهانه است.

بجای رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران ارتشبد غلامرضا ازهاری
ارتشبد شفقت
رئیس اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی سپهبد فخر مدرس
دادستان ارتش سپهبد بهزادی

دستور روی نامه: از شرفعرض پیشگاه شاهانه گذشت رسیدگی فرجامی را تصویب نفرمودند. وزیر جنگ.


گزارش محکومیت آیت‌الله طالقانی به شاه