روایت اسناد ساواک از مبارزات آیت الله ربانی املشی


آیت‌الله محمد مهدی ربانی املشی از جمله روحانیون مبارزی است که متعاقب شروع نهضت امام خمینی، فعالیت‌های خود را برای به ثمر رساندن نهضت گسترش داد. به طوری که در جریان قیام 15 خرداد 42، ساواک در گزارشی درباره او می‌نویسد: «در زمانی که آیت‌الله خمینی دستگیر شده بود کفنی تهیه و ضمن شعار دادن از قم به طرف تهران حرکت» کرد. به گزارش ساواک این اقدام «در روحیه مردم تأثیر زیادی داشته» است. با گسترش فعالیت‌های آیت‌الله ربانی، سوءظن ساواک نسبت به وی افزایش می‌یابد و در گزارش‌های خود با اشاره به فعالیت‌های سیاسی او، همواره خواستار کنترل، دستگیری، تبعید و شکنجه می‌شود.


روایت اسناد ساواک از مبارزات آیت الله ربانی املشی