یک دیپلمات اروپایی


1316 بازدید

یک دیپلمات اروپایی
اظهارات یکنفر دیپلمات یکی از سفارتخانه‌های بلوک شرق در تهران پیرامون اوضاع ایران:
اخیراً دیپلمات یکی از کشورهای اروپای شرقی مقیم ایران پیرامون تحولات و اوضاع جاری کشور، اظهاراتی بشرح زیر نموده است:
«...در موقعیت فعلی هیچگونه امیدی برای بهبودی وضع داخلی ایران و شانسی برای بختیار و یارانش وجود ندارد و این کشور روز به روز با سرعت به جنگ داخلی نزدیک می‌شود. با فشاری که خمینی بر دولت وارد می‌نماید،‌ بعید به نظر می‌رسد که بختیار بتواند بر اوضاع مسلط شود. در حال حاضر خمینی توجه خود را به ارتش و سران آن معطوف نموده و این میرساند که او روز به روز در مورد موفقیت خود امیدوارتر می‌شود....»
دیپلمات مزبور با اشاره به ضعف دستگاه تبلیغاتی دولت ایران در مقابل مخالفین عنوان نموده است که دولت آقای بختیاردر این جریان بازنده اصلی است زیرا مخالفین به تاکتیکهای مختلف دولت آشنائی دارند و از قبل آموزشهائی در این زمینه دیده‌اند و بخصوص می‌دانند که در صحنه جنگ وضع بهتری دارند. یاد شده در تشریح تاکتیکهای دولت چنین اضافه نمود:
«... دوستان شوروی ما چنین بررسی نموده‌اند که دولت بختیار با سیاستهای مختلف خود سعی دارد هر چه بیشتر وقت بدست آوردو سعی دارد با این تاکتیک نیروهای موافق خمینی را دچار بی‌تفاوتی نماید و از طرف دیگر با ایجاد تضاد عقاید بین قشرها و گروههای مختلف ایجاد تفرقه کند و سپس با یک هجوم حساب شده آنها را به کلی متلاشی نماید...»
دیپلمات مورد اشاره آنگاه با تأکید بر اینکه سفارت متبوع وی به شدت مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره اوضاع ایران به منظور برآورد وضعیت آتی این کشور می‌باشد ادامه داده: «... ما باید کمیته‌هائی که هدایت مردم را بعهده گرفته و همچنین گروههائی که این اعتصابات و تظاهرات را طرح‌ریزی می‌نمایند، توجه بیشتری داشته باشیم...».