عملیات برون‌ مرزی مشترک موساد و ساواک در عراق


2084 بازدید

عملیات برون‌ مرزی مشترک موساد و ساواک در عراق
نخست‌وزیری
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
س.ا.و.ا.ک
تاریخ: 17/6/1354
گزارش
به عرض می‌رساند:
منظور: استحضار تیمسار ریاست ساواک و صدور اوامر مقتضی.
پیشینه: همانطوری که استحضار دارند یک قبضه اسلحه کمری و ده تیر فشنگ به نماینده دوستان زیتون در جنوب تحویل گردیده و پس از احضار نمایندگان دوستان زیتون از جنوب که در عملیات برون‌مرزی به طور مشترک همکاری داشتند اسلحه و فشنگ مذکور در صندوق رمزی که متعلق به دوستان زیتون است در آبادان باقی ماند و برای تحویل اسلحه با آقای بهار نماینده دوستان زیتون در مرکز مذاکره و ایشان آمادگی خود را برای مسافرت به آبادان و باز کردن صندوق و تحویل اسلحه و فشنگ‌ها را اعلام نمود.
پیشنهاد:
با عطف توجه به مراتب فوق در صورت تصویب اجازه فرمایند که آقای بهار به اتفاق یکی از کارمندان این اداره کل به مدت 24 ساعت به آبادان عزیمت و پس از تحویل اسلحه به مرکز مراجعت نمایند.
اداره کل دوم