مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند


2449 بازدید


 مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند