مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند


3464 بازدید


 مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند