مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند


2251 بازدید


 مردم موظف بودند برای دریافت رادیو از ادارۀ شهربانی مجوز بگیرند