شایعه فوت امام در انگلیس


شایعه فوت امام در انگلیس
منبع: 7051

منشأ: شایعاتموضوع: شایعاتروز 24/7/36 [56] شایع گردیده روح الله موسوی خمینی در انگلستان فوت نموده است.نظریه شنبه: نظری ندارد

نظریه یکشنبه: نظری ندارد

نظریه چهارشنبه: نظری ندارد

نظریه 20 هـ : از سایر منابع تاکنون خبری در این زمینه واصل نگردیده است.