تلگراف آیت الله گلپایگانی به مجلسین سنا و شورای ملی در مورد لایحه حمایت خانواده


2361 بازدید

تلگراف آیت الله گلپایگانی به مجلسین سنا و شورای ملی در مورد لایحه حمایت خانواده
درباره : آیت‏اله گلپایگانىاز : بخش 316 تاریخ 3/2/46محترما به عرض مى‏رساند. نامبرده بالا در تاریخ 26/1/46 تلگرافى به مجلسین سنا و شوراى ملى مخابره نموده و طى آن اعلام داشته که هر قانونى که برخلاف دستور شرع تصویب شود قانونیت ندارد و تنها مرجع صلاحیتدار علماء هستند و از رؤساى مجلسین خواسته که از تصویب آن خوددارى نمایند و یا به نحوى که با موازین شرع مطابق باشد اصلاح کنند. تیمسار ریاست ساواک پى‏نوشت فرموده بودند (با آقایان تفهیم شود این قبیل تلگرافات به جز آنکه از اعتبار و حیثیت آقایان بکاهد نتیجه دیگرى ندارد و انتظار نمى‏رفت آقایان علماء تحت تأثیر اطرافیان بى‏سواد خود قرار گیرند دنیاى امروز قبول نمى‏کند که یک مرد بتواند چند زن رسمى و 99 زن متعه بگیرد).

علیهذا در اجراى اوامر صادره مراتب به ساواک قم اعلام و رئیس ساواک مزبور با گلپایگانى ملاقات و اوامر تیمسار ریاست ساواک را به مشارالیه تفهیم نموده و گلپایگانى در مورد تلگراف مخابره شده جهت رؤساى مجلسین اظهار داشته براى اینکه اطرافیان و مقلدین وى تصور نکنند که او در مورد لایحه حمایت خانواده اقدامى نکرده مبادرت به مخابره تلگراف مزبور نموده و چنانچه در آینده درباره لایحه مزبور از او فتوا خواسته شود در آن صورت مجبور است فقط درباره مواردى که بر خلاف شرع است نظریه خود را اعلام دارد.

ساواک مزبور اضافه کرده که گلپایگانى قبول نموده که منبعد درباره لایحه مزبور با مقامات مسئول مکاتبه‏اى نمایند. مراتب استحضارا معروض مى‏گردد.

رهبر عملیات ـ صابرى. رئیس بخش 316 ـ باصرى‏نیا. رئیس اداره یکم عملیات ـ ثابتى4/2/46.