انهدام پرونده افراد ساواکی‌


2874 بازدید

انهدام پرونده افراد ساواکی‌
درباره انهدام پرونده چهارگانه منابع

با توجه به شرایط و اوضاع و احوال فعلی کشور و گسترش دامنه فعالیت‌های عوامل و گروه‌های مخالف و خرابکار در شناسایی و معرفی منابع و همکاران ساواک و احتمال صدمه زدن به آنها لذا به منظور رعایت حفاظت نامبردگان و رفع نگرانی‌های حاصله برای این دسته از منابع و همکاران که غالباً به جهت داشتن احساسات پاک میهنی و انگیزه ناسیونالیستی مدتها در خدمت ساواک بوده‌‌اند اکنون جایز نیست که از این جهت در تشویش خاطر و اضطراب و ترس بسر برند به این علت تصمیم گرفته شده هرگونه سوابق و مدارک و پرونده‌های متشکله درباره ‌آنها مورد تصفیه قرار گیرد دستور فرمایید کلیه پرسنل عملیاتی تابعه نسبت به انهدام سوابق موصوف در حداقل مدت به شرح زیر عمل و نتیجه را از طریق سلسله مراتب عملیاتی تابعه گزارش نمایند.
1ـ پرونده چهارگانه منابع (دستخط ـ محصول اطلاعاتی ـ محصول عملیاتی ـ استخدامی) معدوم گردند.
2ـ پرونده مظنونیت منابع در صورتی که دارای علائم مشخصه که موجب شناسایی آنها نباشد کماکان نگهداری شود.
3ـ پرونده و سوابق مربوط به همکاران نیز معدوم گردد.
4ـ هر قسمت باید در لیست یا دفتری که حاوی نام ـ نشان ـ شغل ـ آدرس ـ‌هدف ـ شماره رمز ـ تاریخ استخدام و میزان مقرری منبع باشد تخلیه در صندوق قفل و رمز‌‌دار نگهداری تا در صورت نیاز به آن مراجعه و یا در موقع اضطراری امکان انهدام آن سریعاً میسر باشد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت تهران ـ احمد شیخان