تصاویری از حضور متفقین در ایران


2833 بازدید

تصاویری از حضور متفقین در ایرانپالایشگاه آبادان در اشغال نظامیان انگلیسی


جنگنده هاي روسي در فرودگاه آبادان .

نظاميان متفقين در ايران در سالهاي جنگ دوم جهاني

عبور متفقين از خيابانهاي آبادان

قطار متفقين در اهواز

گذزگاههاي كشور جولانگاه نظاميان انگليسي

متفقين در خيابانهاي تهران

نظاميان انگليسي در حال ورود به پالايشگاه آبادان

نظاميان انگليسي در مرزهاي جنوب

ويليام بولارد وزيرمختار انگليس در ايران، محمدرضا پهلوي و ژنراال ويول فرمانده انگليسي قشون متفقين