مقبره آیت الله مدرس را چه کسی خراب کرد؟


مقبره آیت الله مدرس را چه کسی خراب کرد؟
مجله خواندنیها؛ آذرماه 1320