فروش خون سربازان ....!


1412 بازدید

فروش خون سربازان ....!
شماره: 24557/316 تاریخ: 11/4/46

موضوع: دکتر روشنایی

طبق اطلاع دکتر روشنائی که پزشک بهداری ارتش و دارای مطب خصوصی در تهران نیز می‌باشد پاره‌ای از سربازان وظیفه را به منزل خود می‌برد و تحت‌عنوان معاینه خون سربازان را برای فروش می‌گیرد.

ملاحظات : جهت استحضار و اقدام مقتضی

این خبر را آقای موسوی واعظ از قول آیت‌الله شریعتمداری در اختیار قرار داده و اضافه شده که سرباز وظیفه‌ای به آیت‌الله شریعتمداری مراجعه و این موضوع را عنوان نموده و از گفتن مشخصات سرباز مزبور خودداری شده است.

11/4/46