صورتجلسه کانون حزب رستاخیز


1655 بازدید

صورتجلسه کانون حزب رستاخیز
تاریخ 25/8/55

حزب رستاخیز ملت ایراندر ساعت 17 روز 26/7/35 پنجمین جلسه کانون بریاست جناب آموزگار ریاست محترم کانون تشکیل گردید ابتدا از حاضرین اعضاء تقاضا گردید که فرمهاى مربوط به خدمت را که جهت صدور کارت شناسایى میباشد تنظیم نمایند سپس آقاى دکتر فروزین در مورد عدم همکارى اداره اوقاف سخن گفتند و همچنین نسبت به احداث میدان اظهار داشتند که براى این موضوع جلسه آتى در دفتر آقاى فرشچى داشتیم و باین نتیجه رسیدیم که باید میدان در زمین وسیع‏ترى با نقشه جدید احداث شود و در این مورد وزارت بازرگانى طرح و بودجه را هم مورد تصویب قرار دادند و از جناب آموزگار استدعا نمودند که در کلیه موارد بخصوص در همین زمینه ارشاد و راهنمایى فرمایند جناب آموزگار ضمن تشکر فرمودند تامین شرکت‏هاى تعاونى مورد نظر شاهنشاه میباشد و بارها این مورد را تاکید فرموده‏اند لذا میخواهیم خود مردم صاحب نظر مخصوصا فروشندگان میوه و تره بار نسبت به تاسیس شرکت تعاونى اقدام نمایند و بعد در مرحله اول میدان بزرگى که مورد نظر میباشد بعنوان میدان مادر (؟) بوسیله افراد شرکت و کمک دولت احداث شود. و بعد در قسمتهاى مختلف شهر میدان‏هاى کوچک عرضه تأسیس شود و سعى شود میدان بزرگ در مکانى احداث شود که از نظر رفت و آمد مشکلى براى تولید کنندگان و توزیع و مصرف کننده ایجاد نکند و حتما باید بطور متداول کشورها کلیه وسایل مورد نیاز از قبیل سردخانه داشته باشند. آقاى شهرى در مورد زمین بلا استفاده شهردارى در قسمت خیابان فردوسى تجریش اشاره کردند و آقاى امین نژاد در مورد توزیع میوه و تره‏بار در اطراف شمیران توضیح دادند و سرکار خانم امیرسلیمانى در مورد خرید خانواده‏ها از میادین صحبت کردند و بحث در مورد گران فروشى به میان آمد جناب آموزگار فرمودند این خود مردم هستند که باید کمک و همکارى نمایند و چنانچه بافراد گران فروش برخورد نمودند معرفى نمایند و خرید از این فروشگاهها را تحریم نمایند. یکى از اعضا نسبت به نحوه کنترل و بازرسى مامورین اتاق اصناف و کمیته حمایت از مصرف کننده و مامورین مبارزه با گران فروشى ایراد داشت جناب آموزگار فرمودند ترتیبى داده شود از نمایندگان مربوطه دعوت شود تا نسبت به چگونگى عمل کنترل آنها آگاهى پیدا نمایم. آقاى اکبر اجازه صحبت خواستند و پس از ابراز شاهدوستى و وطن پرستى در امور اجتماعى سخن گفتند و اظهار نمودند که باید وسیله دستگاه تبلیغات و آموزش و پرورش در مردم ایمان بوجود آورد و ایمان است که از هر نوع بدى جلوگیرى مى‏نماید سپس سرکار خانم تفرشى سخن گفتند جناب آموزگار ضمن تشکر در همین موارد با توجه به فرمایشات شاهنشاه در کلیه امور مملکت و زندگى مربوط به وضع فعلى مردم و هماهنگى کلى صنوف بیاناتى ایراد فرمودند سخنان ایشان بقدرى صادق و دلنشین بود که مورد تائید و تحسین کلیه اعضاء قرار گرفت.