وضعیت روحانیون در زندان اوین - محی الدین انواری


وضعیت روحانیون در زندان اوین - محی الدین انواری

وضعیت روحانیون در زندان اوین

تاریخ سند: 12 آبان 1355


موضوع : وضعیت روحانیون در زندان اوین


متن سند:

1ـ محمود علائی طالقانی مشارالیه مخالف انقلاب مسلحانه و معتقد بمبارزه های حزبی بوده و نسبت به مجاهدین خوش بین و مخالف رژیم است 2ـ علی اکبر هاشمی رفسنجانی (بهرمان): وی مخالف مارکسیسم و مخالف مجاهدین بوده و معتقد است که دولت باید آزادیهای بیشتری بمردم بدهد.
3ـ نورالدین (محی الدین) انواری: نامبرده با مجاهدین و مارکسیسم و همچنین انقلاب مسلحانه مخالف بوده و معتقد است که باید معارف اسلامی بدون جهت گیری در مقابل دولت برای مردم گفته شود.
4ـ حبیب اله عسگراولادی و ابوالفضل حیدری: با مجاهدین و مارکسیستها شدیدا مخالف هستند و در زندان مشهد هم با مجاهدین درگیریهای زیادی داشتند و معتقد بادامه کار سیاسی نیستند بلکه قصد دارند بدنبال زندگی خود بروند و مثل مسلمانان معمولی در هیئت های مذهبی شرکت کنند.
5 ـ محمد مهدی ابراهیم عراقی: یادشده با مارکسیست های اسلامی و کمونیستها مخالف بوده و بهیچوجه در نظر ندارد بفعالیت بپردازد لیکن از نظر عاطفی نسبت به بقایای مجاهدینی که میگویند اسلامی خالص هستند خوشبین میباشد.
6ـ عبدالرحیم ربانی شیرازی: ربانی با مارکسیسم و مجاهدین شدیدا مخالف بوده و نسبت به رژیم خوشبین است و معتقد است در شرایط فعلی باید از رژیم حمایت نمود.
نظریه یکشنبه : با توجه بموارد فوق و تأیید صداقت شنبه مراتب جهت استحضار بعرض میرسد.
آقای کارآموز بهره برداری گردد و بسابقه ضمیمه شود 20 /8

منبع:

کتاب شهید حاج مهدی عراقی به روایت اسناد ساواک صفحه: 245


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی