گزارش ساواک از تأثیر آیت الله دستغیب در تظاهرات مردم شیراز


2413 بازدید

گزارش ساواک از تأثیر آیت الله دستغیب در تظاهرات مردم شیراز