ارتباط های دوستانه خانم لیلی‌‌ارجمند با مقامات چک‌اسلواکی!


1413 بازدید

ارتباط های دوستانه خانم لیلی‌‌ارجمند با مقامات چک‌اسلواکی!
سند زیر از ارتباط‌های نامشروع خانم لیلی ارجمند رئیس وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مقامات خارجی حکایت دارد.