خادم اسرائیل!


1489 بازدید

حسین بشری عضو مالی دارایی و معاون سابق اداره کل حسابداری ژاندارمری که با علماء و روحانیون ارتباط نزدیک دارد اظهار می‌داشت چون آقای هویدا نخست‌وزیر در معامله محرمانه فروش نفت به اسرائیل خدمت بزرگی به آن کشور نموده دولت اسرائیل در قبال این خدمت یکصدو چهل هزار متر مربع زمین در فلسطین به ایشان واگذار نموده است.


خادم اسرائیل!