با امام خمینی پس از آزادی از زندان در فروردین 1343 و پیش از تبعید به ترکیه (آلبوم 1)


1819 بازدید

با امام خمینی پس از آزادی از زندان در فروردین 1343 و پیش از تبعید به ترکیه (آلبوم 1)