حمایت علمای شیعه جهان از مرجعیت امام‌خمینی


1455 بازدید

حمایت علمای شیعه جهان از مرجعیت امام‌خمینی
براساس سند زیر، ساواک به حمایت کلیه علمای اعلم شیعه جهان از امام‌‌خمینی اعتراف داشته است.