دو نمونه از آثار شهید بهشتی در هامبورگ


1761 بازدید

دو نمونه از آثار شهید بهشتی در هامبورگ
نمونه‌های زیر، طرحهای روی جلد دو مورد از کتابهای منتشره از سوی شهید بهشتی در آلمان طی سالهای 8ـ 1347 است.