تشکیل جلسه در مسجد هدایت


2277 بازدید

تشکیل جلسه در مسجد هدایت
موضوع: تشکیل جلسه مذهبى در مسجد هدایت

شماره : 13518/20ه12 تاریخ 24/8/50از ساعت 30:11 روز جمعه 19/8/50 حدود 1500 نفر از طبقات مختلف مردم در مسجد هدایت اجتماع نموده بودند و به علت کثرت جمعیت طالقانى هنگام نماز جماعت در میان در ورودى مقبره که از داخل خیابان باز مى‏شود ایستاد و نماز را برگزار کرد. طالقانى طبق معمول روز 19/8/50 سخنرانى نکرد زیرا شب گذشته که مصادف با شب 21 ماه رمضان و شب قدر بود از ساعت 00:12 تا 00:2

در مسجد ضمن احیاء سخنرانى مفصلى ایراد نمود و بنا به اظهار حاضرین جمعیت به قدرى زیاد بوده که در داخل کوچه جنب مسجد شبستان مقبره و پیاده رو استانبول مردم ایستاده بودند و قرار است وى شب 23 ضمن گرفتن احیاء سخنرانى نماید و همچنین روز جمعه طبق معمول سخنرانى نماید ضمنا پس از پایان نماز جماعت مهندس تاج عضو انجمن مهندسین اسلامى ضمن مقدمه‏اى گفت سه روز از طرف این انجمن در این محل مجلسى برقرار است که دو روز آنرا مطهرى در بحث اختصاصى در مورد ایدئولوژى در اسلام سخنرانى و روز سوم جعفرى در برنامه‏اى دیگر سخنرانى مى‏نماید پس از سخنان وى در ساعت 30:13 مطهرى به مدت 75 دقیقه پیرامون ایدئولوژى در اسلام صحبت نمود و در ساعت 15:14 معادیخواه در دنباله گفتار گذشته خود تحت عنوان رهبریت در اسلام و تشریح زندگى حضرت موسى و دشواریهایى که موسى در زمان خود با مردم داشت صحبت و در خاتمه سخنانش بحث خود را درباره برنامه‏هاى هدایت کننده اسلام براى مردم ادامه داد گفت اگر ما به درستى و به دقت مفاهیم حقیقى قرآن را درک و اندکى توجه به آن مى‏کردیم مى‏توانستیم هریک براى خود رهبرى باشیم یعنى آنقدر مفهوم اسلام را درک کنیم که پس از برخورد با جمع یا جماعتى آنان را تحت رهبرى خویش در آوریم و اینگونه دچار انزوا و در حالت گوشه‏گیرى نبودیم چرا ملت مسلمان نبایستى خود اراده و عزمى قوى داشته باشد تا در سرنوشت خویش سهیم و آزاده زندگى نماید. سخنان نامبرده در ساعت 30:15 پایان یافت و در طول مدت مذکور از طرف سید ابراهیم ـ حاجى جواد جبارى1.

حاجى مرتضى صادقى به طالقانى مراجعه و از او خواسته شد تا اجازه جمع‏آورى پول از مردم بدهند چون 12 هزار تومان مسجد براى تعمیر دیوار خارج که با سنگ مرمر درست شده بدهى دارد ولى طالقانى موافقت نکرد که از مردم پول جمع‏آورى شود و فقط این سه نفر اظهار داشتند هر کس مى‏خواهد کمک به ساختمان مسجد نماید کمکهاى خویش را به صندوق اعانه مسجد بریزد. افراد شناخته شده عبارت بودند از آقایان طالقانى. مطهرى واعظ.

دکتر باهنر. معادیخواه. دکتر سحابى. دکتر شیبانى. شاه حسینى. رادنیا. حاجى شانه‏چى. شالچى. حاجى اسلامى. حاجى مرتضى صادقى. حاجى جواد جبارى. حاجى میرزائى. حاجى امیرخانى. حسام‏الدین انتظارى. بهفروزى. رضاخانى. هزارخانى. حسن تهرانى. قاسم حسینى. موسوى صحاف. احمد سلطانى. حجتى بازارى. حجتى دانشجو. حسن افتخارى. مهدى خمسه‏اى. حکیمى. محمود قدس. احمد فراهانى. مصطفى صادقى. سید ابراهیم موسوى. فروزان. حاجى جوهرى. مهندس تاج. حسین صبحدل. محمد على هوشیارى. حسینى مرکزى موسوى. قاضى. اکبر فتوت. مروج. ابراهیم کریمى. وفائى. اسماعیل امیرخانى. حسین کتابنویس. محمد خلیل نیا. رضا سلیمى. سید حسین میرحسینى. فدائى فر. حاجى جلیلى. محمد خوانسارى. محمد على یزدان پناه. درستکار. محمد مهدى یزدان پناه. حاجى طاهرى ساعت فروش بازار. نظریه شنبه : در موقع خروج افراد به دسته‏هاى چند نفرى دور هم جمع و هر دسته ضمن

ملاقات با یکدیگر با هم صحبت و سپس مسجد را ترک مى‏نمودند. نظریه یکشنبه : یاد شدگان سید محمود طالقانى. مرتضى مطهرى. دکتر جواد باهنر. عبدالمجید معادیخواه. دکتر یداللّه‏ سحابى. دکتر عباس شیبانى. حسین شاه حسینى. عباس رادنیا. حاج محمد مدیر شانه چى. حسام الدین انتظارى. محمد بهفروزى. بهمن رضاخانى. حسن نیرى عدل معروف به حسن تهرانى. محمد حسین صادق ختنى. اسد موسوى. حسن افتخار اردبیلى. ابوالفضل حکیمى. مهندس عباس تاج. محمود على قیومى هوشیار. عبداله حسینى. سید محمد صادق قاضى طباطبائى. اله پناه مروج عاشرى مى‏باشند که در 312 داراى سابقه هستند.

نظریه چهارشنبه : نظریه یکشنبه مورد تائید مى‏باشد.

رونوشت برابر اصل است اصل در شماره 123017 مى‏باشد .

در پرونده 48539 بایگانى شود.1ـ جواد جبارى در سال 1332 در رشته فیزیک از دانشسراى عالى فارغ‏التحصیل شد و از همان سال به عنوان دبیر دبیرستانهاى قزوین درآمد و سه سال بعد معاون دبیرستانى در قزوین شد و در سال 41 هم رئیس دبیرستان شد و در سال 49 به پیشنهاد «اسلامى» رئیس اداره آموزش و پرورش قزوین به سمت معاونت اداره آموزش و پروش شهرستان قزوین منصوب شد. (صبح امروز ش 451ـ دوشنبه 19 بهمن 49)