اینها دشمنان ما هستند


1931 بازدید

اینها دشمنان ما هستند
موضوع : آقاى محمدابراهیم شاکرىاز : 21 تاریخ 12/8/47

به : 316 شماره : 3232/21

روز 6/8/47 قبل از تشریف فرمائى علیاحضرت شهبانو فرح به قم عده‏اى از طلبه‏ها در مسیر براى تماشا گرد آمده بودند. در آن روز آقاى شاکرى که از نزدیکان آیت‏اله گلپایگانى مى‏باشد در مسیر راه وقتى به طلاب مى‏رسید مى‏گفت آقا فرموده در مسیر توقف ننمائید زیرا (اینها دشمنان ما هستند و شما به خاطر دشمنان خودتان ابراز احساسات مى‏کنید). ضمنا غیر از شاکرى چند نفر از طلاب در خیابانها دور مى‏زدند و همین برنامه را داشتند ولى طلاب به حرف آنها گوش نمى‏دادند چنانچه یکى از طلبه‏ها اظهار داشت من همینجا مى‏ایستم زیرا طى دو ساعت زحمت کشیدم و تا جاى خوبى براى تماشا کردن پیدا کرده‏ام حالا بروم که آقا ناراحت مى‏شود.

نظریه منبع ــ نظرى ندارد.

نظریه رهبر عملیات ــ مفاد گزارش فوق صحت دارد.

نظریه امنیت داخلى ــ صحیح است عوامل گلپایگانى به دستور او و سیدمهدى فرزندش طلاب را در بین تماشاچیان با اظهاراتى که آقاى گلپایگانى گفته است خجالت بکشید.

پرونده ... روحانى

اصل در پرونده محمدابراهیم شاکرى بایگانى است.

در پرونده آیت‏اله گلپایگانى بایگانى شود. کاشى 4/9/47