انتشار هیجدهمین شماره از دو فصلنامه سخن تاریخ


999 بازدید

انتشار هیجدهمین شماره از دو فصلنامه سخن تاریخ

هیجدهمین شماره از دوفصلنامه علمی- تخصصی سخن تاریخ (پاییز و زمستان 1392) منتشر شد.

هیجدهمین شماره از دوفصلنامه علمی- تخصصی سخن تاریخ (پاییز و زمستان 1392) با صاحب امتیازی جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)) و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر نعمت الله صفری فروشانی منتشر شد.

مقالات این شماره از دوفصلنامه سخن تاریخ عبارتند از:

کم و کیف روابط تجاری ایران و مصر مطالعه موردی؛عصر سلجوقی و فاطمی/ جرج.ت. اسکنلن، ترجمه: محسن رحمتی

گفتمان امام خمینی(ره) در مواجهه با سنت و مدرنیسم با تأکید بر مفاهیم سیاسی/ مرتضی شیرودی

سنجش خاستگاه و نقش طبقات متعدد اجتماعی در جنبش ملی شدن صنعت نفت/ محمد شیخ نوری، شیدا صابری

حنفی های اصفهان پیش از صفویه، بررسی علل توسعه و منازعه آنان با شافعی ها و حنبلی ها/ساسان طهماسبی

مسئله پیشگیری مدیریت تعارض در مدینه عصر رسول خدا(ص) در پیشگیری از بروز تنش/ حسین قاضی خانی

حملات احمدشاه ابدالی، سقوط گورکانیان و تاثیر آن بر آینده منطقه و افغانستان/ محمد الله اکبری، سیدمحمدجمال موسوی

کاوشی در وضع فرهنگی شیعیان غزنین؛ از آغاز حکومت ابدالی ها تا زمان حمله عبدالرحمان خان/ وحید بینش، سید بسم الله مهدوی


ical.ir