تصویری از نشریه «ایران آزاد»


تصویری از نشریه «ایران آزاد»
نشریه «ایران آزاد»؛ ارگان سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا

شماره 58(سال هفتم)؛ دی و بهمن 1347- باز جلاد قربانی می طلبد

- تختی، فرزند زحمتکشان ایران

- دانشجو و نهضت؛ به یادبود آذر خونین و اول بهمن

- کنگره کنفدراسیون

- تظاهرات دانشجویان ایرانی علیه شاه

- حضرت آیت الله خمینی به مناسبت ماه مبارک رمضان سخنانی ایراد فرمودند...