تصاویری از مراحل ساخت مرقد امام خمینی


1670 بازدید

تصاویری از مراحل ساخت مرقد امام خمینی


1384

1384

1384

1384

1384

1384

1384