توزیع پرسشنامه توسط فرزند آیت الله گلپایگانی بین طلاب اعزامی به نقاط مختلف کشور


1762 بازدید

توزیع پرسشنامه توسط فرزند آیت الله گلپایگانی بین طلاب اعزامی به نقاط مختلف کشور
درباره : سیدمهدى گلپایگانى پیرو شماره 1937/21 ـ 10/5/47

شماره : 1947/21 تاریخ 12/5/47

از : ساواک قم

به : مدیریت کل اداره سوم 316

بدین وسیله یک نسخه از اوراق چاپى که وسیله نامبرده به طلاب اعزامى به قراء تحویل مى‏شود جهت استحضار از مفاد آن به پیوست

تقدیم مى‏گردد.

رئیس ساواک قم. مهران

اصل در پرونده سیدمهدى گلپایگانى است.

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود.

اوانى 19/5

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

لطفا تمام این سؤالات را با دقت بخوانید و سپس در ورقه جداگانه به ترتیب جواب بنویسید

1ـ نام شهر یا بخش یا قریه و محله‏هاى آنجا 2ـ تابع کدام استان یا شهرستان مى‏باشد و قراء و قصبات تابعه آن و وضع هواى آنجا را شرح دهید 3ـ طریق و وسیله رفتن به آن محل و فاصله آنجا تا نزدیکترین شهر 4ـ زبان ـ جمعیت ـ وضع اخلاقى و میزان معلومات 5ـ مذهب و تعداد نفرات شیعه و غیرشیعه 6ـ مأمورین دولتى به خصوص فرهنگ و طرز رفتار آنها با روحانیون و امور دینى و طرز سلوک آنها با مردم 7ـ پست و تلفن و تلگراف دارد یا نه 8ـ وضع مالى اهالى چگونه است و درآمد آنها از چه راهى مى‏باشد ـ زراعت ـ کسب ـ کارگرى و غیره 9ـ توجه آنها نسبت به دین و روحانیت چگونه است و کدام یک از مراجع و علماء در آنجا نفوذ دارند تا بتوان توسط ایشان اقدامات دینى انجام داد 10ـ اهل علم ثابت و ساکن آن محل شیعه و غیر شیعه و طرز رفتار او و نظر مردم نسبت به او و بالعکس و از طرف چه کسى به آنجا رفته و در آنجا در ایام سال اقامه جماعت به طور مستمر مى‏شود یا نه و وضع مجالس دینى (هفتگى، ماهانه و غیره) چگونه است 11ـ مجلات دینى و جرائد و مطبوعاتى که بیشتر در آنجا خریدار دارد و مطالعه یا منتشر مى‏شود 12ـ قبل از شما چه کسى به این محل مى‏رفته و غیر از شما آیا فعلاً کسى به آنجا مى‏رود یا نه و طرز رفتار او چگونه بوده و نظر مردم نسبت به شما و ایشان چگونه است؟ و بالعکس 13ـ شما چند سال است به این محل مى‏روید و از طرف چه کسى و در چه مواقع از سال به آنجا مى‏روید و در آنجا نماز جماعت مى‏خوانید یا منبر مى‏روید 14ـ اگر اهل علم ثابت ندارد آیا ممکن است به عنوان دائم اهل علم به آنجا برود و میزان کمک اهالى در سال یا ماه براى مخارج او چقدر است و آیا خود شما حاضرید براى دائم یا موقت به آنجا بروید؟ و کمک آنها به خود شما چگونه است 15ـ احتیاج مردم آن محل به مبلغ دینى تا چه حد است و چگونه مبلغى از نظر معلومات و سایر جهات باید به آنجا برود 16ـ افراد متدین و فعال آن محل که مورد توجه اهالى مى‏باشند و در کارهاى خیر باید به آنها مراجعه شود از اهل علم و غیر اهل علم معرفى نمائید 17ـ افراد غیرمتدین و فعال و مزاحم با اقدامات دینى و راه هدایت آنها را شرح دهید و اهل علمى که به آن محل مى‏رود باید از چه کسانى کناره‏گیرى نماید 18ـ مسجد ـ مدرسه علمیه ـ کتابخانه ـ حسینیه ـ مدرسه جدید ـ حمام ـ غسلخانه ـ رختشویخانه ـ آب ـ برق ـ بیمارستان و درمانگاه و غیره دارد یا نه و اگر دارد با خصوصیات کامل و با تشویق و کمک چه کسى (یا کسانى) ساخته شده و براى رفع احتیاج مردم کافى است یا نه و اگر ندارد کدامیک از آنها لازمتر است و به وسیله روحانیت کدامیک از این احتیاجات تأمین مى‏شود و اهل محل کمک مى‏کنند یا نه 19ـ اثر رفتن و تبلیغ شما و روحانیون در آن محل تاکنون چه بوده و وضع دینى مردم قبل از رفتن روحانیون به آنجا چگونه بوده و مبارزاتى را که با فرق ضله و اهل بدع تاکنون در آن محل شده و یا ادامه دارد کاملاً شرح دهید 20ـ وضع ملکى محل ـ مالکین عمده، تجار درجه اول و خصوصیات آنها را شرح دهید 21ـ توضیحات دیگرى غیر از آنچه فرمودید اگر لازم است شرح دهید 22ـ به نظر شما این سئوالات کافى است یا نه و اگر کافى نیست چه سئوالى باید اضافه شود و درباره این پرسشنامه هر نظرى دارید بفرمائید.