گسترش نفوذ بهائیان در ژاندارمری و وزارت کار

بهائی متعصب‌(!)


در سند پیش رو گزارشی از تشکیل لجنه بهائیان در منزل معاون ژاندارمری کل کشور و از تیمسار پرویز خسروانی و برادرش به عنوان عوامل گسترش نفوذ این فرقه ذاله در ژاندارمری که مرز داران کشور بودند و وزارت کار خبر می دهد. 

شماره‌: 411/300تاریخ‌: 1344/8/19

موضوع‌: فعالیتهای بهائیان

طبق اطلاع‌،خانم تیمسارسرلشکر پرویزخسروانی معاون ژاندارمری کل کشور جزو بهائیان متعصب بوده و سرلشکر خسروانی نیز اداره کننده یک «لجنه‌» بهائی است‌. مرکز جلسات لجنه هم هفته‌ای یک بار در منزل سرلشکر خسروانی تشکیل می‌شود و آقای عطأالله خسروانی (وزیر کار). دکتر راسخ و دکتر ایقانی در جلسات مذکور شرکت می‌کنند و به وسیله وزیر کار با تیمسار سپهبد ایادی پزشک دربار شاهنشاهی مربوط هستند و از وی اخذ دستور می‌نمایند. گفته می‌شود خسروانی وزیر کار عده زیادی از بهائیان وزارت کار را که سمت مهمی در آن وزارتخانه به آن‌ها محول نشده به مرور تغییرات پست داده و امور مهمه وزارت کار را به دست آنان سپرده که می‌توان نام مهندس مجد معاون فنی وزارت کار و پرتو اعظم مدیرکل امور اجتماعی وزارت  کار را ذکر نمود. ضمناً این عده از مبلغین بهائی هستند و هر یک لجنه‌ای دارند و دستورات صادره از طرف سپهبد ایادی را که وسیله وزیر کار به آنها اطلاع داده می‌شود اجرا می‌نمایند.

تحقیق شود یک برگ فتوکپی اطلاعیه مزبور به کمیته هیئتهای مزبور (321)... 313 رونوشت به بخش 321 داده شودتا در اجرای امر (تحقیق‌) اقدام می‌نماید روی پرونده تیمسار خسروانی به کلاسه خ ـ س ـ 322 بایگانی شود 1/9...


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بهائی متعصب‌(!)