تلگرام آیت الله گلپایگانی به روسای مجلسین سنا و شورای ملی راجع به تصویب لایحه حمایت خانواده


1531 بازدید

تلگرام آیت الله گلپایگانی به روسای مجلسین سنا و شورای ملی راجع به تصویب لایحه حمایت خانواده
قم ـ تهران

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیمریاست مجلس سنا رونوشت ریاست محترم مجلس شوراى ملى تهران به عرض مى‏رساند. گرچه در موضوع طرحى که به نام حمایت خانواده از طرف دولت به مجلس تقدیم شده قبلاً به رئیس محترم دولت موارد خلاف شرع آن را تذکر داده و بعد هم با عرایضى که وسیله جناب آقاى هیراد حضور مبارک اعلیحضرت همایونى درباره مخالفت این طرح در مواردى با شرع انور عرض شده است و با توجه مخصوص ذات ملوکانه به جهات امیدوارم به دولت دستور استرداد طرح و یا اصلاح آن را به نحوى که با موازین شرعیه مطابقت داشته باشد صادر فرموده باشند. ولى چون در بعضى جراید ملاحظه شد که در کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى تصویب شده لذا بر حسب وظیفه شرعیه لازم دانستم آقایان نمایندگان محترم مجلسین را که تصدیق دارند هر قانونى بر خلاف دستور شرع مطهر فرضا تصویب شود قانونیت ندارد و با تصدیق به اینکه تنها مرجع صلاحیت‏دار براى تشخیص موافقت یا مخالفت با اسلام علماء اعلام مى‏باشند به وسیله جنابعالى متوجه نمایم که این طرح در مواردى برخلاف شرع انور و در بعضى موارد بر خلاف صریح قرآن مجید است که به وسیله نامه انشاءاله ارسال و امید است با توجه به مراتب منظوره از تصویب این طرح خوددارى و یا به نحوى که با موازین شرعیه مطابق باشد اصلاح و رفع نگرانى ملت مسلمان را بنمایند.

به تاریخ محرم 1387 مطابق 26 فروردین 1346 ـ محمدرضا الموسوى الگلپایگانى.