ورود نیکسون به تهران پس از کودتای 28 مرداد و خوش آمد گویی فضل الله زاهدی


ریچارد نیکسون معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا چند ماه بعد از اجرای عملیات مداخله جویانه آمریکا و سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق در هجدهم آذرماه 1332 به تهران آمد. تا زمینه را برای تحکیم موقعیت و سلطه آمریکا بر ایران فراهم سازد . از این طزمان به بعد است که حضور و نفوذ انگلیسی ها در ایران به نسبت آمریکایی ها روز به روز کمتر می شود. نیکسون در این سفر با پایه ریزی یک نوع ارتباطات ویژه با محمدرضا شاه تلاش کرد با کسب امتیازهای نفتی از ایران به میوه چینی از کودتای 28 مرداد 1332 بپردازد. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
ورود نیکسون به تهران پس از کودتای 28 مرداد و خوش آمد گویی فضل الله زاهدیورود نیکسون به تهران پس از کودتای 28 مرداد و خوش آمد گویی فضل الله زاهدی