آیت الله طالقانی در نخستین ساعات آزادی از زندان قصر تهران


باگسترش  دامنه اعتراضات مردمی رژیم پهلوی راهی جز آزادی زندانیان سیاسی در پیش نداشت به همین دلیل هم در شامگاه هشتم آبان ۱۳۵۷ خورشیدی آیت الله طالقانی به همراه چند نفر دیگر از زندان آزاد شدند. آزادی آیت الله طالقانی در همان زمان  به دلیل سوابق و جایگاهی که در میان مردم داشت ، بازتاب وسیعی در محافل داخلی و خارجی پیدا کرد.  از صبح هشتم آبان عده زیادی از مردم در مقابل در زندان قصر تهران اجتماع کرده بودند و برای آزادی آیت الله طالقانی لحظه شماری می‌کردند. از میان جمعیت شیخ مصطفی رهنما، به داخل زندان رفت و پس از ملاقات با رئیس زندان، آیت الله طالقانی را از داخل زندان تا بیرون همراهی کرد. در آن لحظات عده ای از شدت شوق می‌گریستند و عده‌ای شادی می‌کردند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
آیت الله طالقانی در نخستین ساعات آزادی از زندان قصر تهران
آیت الله طالقانی در حال اعزام به منزل پس از آزادی از زندان در هشتم آبان1357

نخستین کنفرانس مطبوعاتی آیت الله طالقانی پس از آزادی از زندان آبان 1357

نخستین کنفرانس مطبوعاتی آیت الله طالقانی با خبرنگاران داخلی و خارجی در منزل شخصی تهران پس از آزادی از زندان در آبان 1357