تصاویری از میرزاده عشقی شاعر و نویسنده ای که در 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد


3078 بازدید


تصاویری از میرزاده عشقی شاعر و  نویسنده ای که در 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد