تصاویری از میرزاده عشقی شاعر و نویسنده ای که در 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد


1837 بازدید


تصاویری از میرزاده عشقی شاعر و  نویسنده ای که در 1303 توسط عوامل رضاخان ترور شد
عصمت الملوك دولتشاهي

عصمت الملوك دولتشاهي

عصمت الملوك دولتشاهي

عصمت الملوك دولتشاهي

عصمت الملوك دولتشاهي