به مناسبت سالروز برکنار هویدا از نخست وزیری

نارضائی مردم از حکومت هویدا


نارضائی مردم از حکومت هویدا

سند زیر که پس از برکناری هویدا از مقام نخست‌وزیری توسط ساواک  تنظیم شده حاکی از نارضائی اقشار مختلف مردم از دولت 13 ساله امیرعباس هویدا می‌باشد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی