حمل خودرهای نظامی به نوار مرزی ایران توسط کشتی عراقی


3112 بازدید

حمل خودرهای نظامی به نوار مرزی ایران توسط کشتی عراقی