حمل خودرهای نظامی به نوار مرزی ایران توسط کشتی عراقی


2940 بازدید

حمل خودرهای نظامی به نوار مرزی ایران توسط کشتی عراقی