تلگراف رمز از سیستان به طهران، در خصوص تحدید حدود ایران و افغانستان


3027 بازدید

تلگراف رمز از سیستان به طهران، در خصوص تحدید حدود ایران و افغانستان
تلگراف رمز از سیستان به طهران، در خصوص تحدید حدود ایران و افغانستان - از مجموعه ی اسناد محرمانه ی وزارت امورخارجه که به تازگی از طبقه بندی خارج شده اند