شعبان جعفری (شعبون بی مخ) در کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲


1882 بازدید


شعبان جعفری (شعبون بی مخ) در کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲