شاه و عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان در مراسم توزیع اسناد مالکیت زارعین استان


1699 بازدید


شاه و عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان در مراسم توزیع اسناد مالکیت زارعین استان