فساد مالی اردشیر زاهدی


2276 بازدید

فساد مالی اردشیر زاهدی
سند زیر، گزارش ساواک از ولخرجی‌‌ها و ریخت و پاشهای مالی اردشیر زاهدی است.