رواج مفاسد اداری در وزارت دارائی


1895 بازدید

رواج مفاسد اداری در وزارت دارائی
سند زیر گزارش تحقیقی ساواک از وضعیت وزارت دارائی رژیم شاه است.