تصاویری از محمدرضا پهلوی در میدان سرخ مسکو - 1344


1983 بازدید

تصاویری از محمدرضا پهلوی در میدان سرخ مسکو - 1344