تصاویری از محمدرضا پهلوی در میدان سرخ مسکو - 1344


1677 بازدید

تصاویری از محمدرضا پهلوی در میدان سرخ مسکو - 1344