دلالی میرزاملکم خان برای انگلیس


2573 بازدید

دلالی میرزاملکم خان برای انگلیس
سند زیر گویای دلالی میرزا ملکم خان برای انگلیس در پروژه احداث خط آهن سراسری اروپا به هندوستان است . این سند در حقیقت نامه ملکم خان سفیر وقت ایران در لندن است که به همتای خود در استامبول نوشته و از مجله بررسی های تاریخی ، شماره 3 آبان سال 1345 نقل شده است: