تجمعات مردمی با محوریت علما در ملی شدن صنعت نفت


قرارداد دارسی با خیانت و یا جهالت رضا شاه پایان یافت و قراردادی به مراتب ذلت بار تر از دارسی با انگلیس در خصوص استخراج و اکتشاف نفت ایران منعقد کرد و می‌بایست طبق مفاد این قرارداد تا شصت سال دیگر یعنی از سال 1312تا سال 1372 این قرارداد ادامه می‌یافت. قرارداد اولیه دارسی باید در سال 1327 منقضی می‌شد و ثروت سرشار نفت به سود ملت به کشور برمی‌گشت، اما با توجه به انعقاد قرارداد ثانویه میان تهران و لندن که مانع انتفاع مردم ایران از نفت می‌شد، زمینه طرح ملی شدن صنعت نفت را در همین سال فراهم آورد به‌ویژه اینکه در سال 1320 دیکتاتوری رضاخان به پایان رسیده بود و جامعه به یک رشد و بلوغ سیاسی اجتماعی دست پیداکرده و روح استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی در کالبد مردم دمیده شده بود.

حضور شخصیتی اسلامی - سیاسی همچون آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در رأس نهضت ملی کردن صنعت نفت و نیز فتوای مراجع دینی نظیر آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری بر ضرورت خلع ید سلطه انگلیس از صنعت نفت ایران به همراه حضور پرشور فداییان اسلام حرکتی عظیم علیه رژیم گذشته و عناصر انگلیسی و به یغما بردن ذخایر کشور را رهبری کرد.

جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق مشتمل بر حزب ایران- حزب زحمتکشان ملت ایران و برخی شخصیت‌های سیاسی روند ملی کردن صنعت نفت ایران را با همکاری با احزاب اسلام‌گرا آغاز کرد. حضور برجسته آحاد ملت ایران در مبارزه با استعمار پیر انگلیس و عوامل آن موجب شد تا مجلس شورای ملی مجبور در 29 اسفند 1329 لایحه ملی کردن صنعت نفت را به تصویب برساند.


تجمعات مردمی با محوریت علما در ملی شدن صنعت نفتسید مجتبی نواب صفوی در حال سخنرانی در منزل آیت الله کاشانی در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی


ملی شدن نفت و تجمعات مردمی