عضدالملک که پس از خلع محمدعلیشاه قاجار نایب السلطنه ایران شد .


1897 بازدید

عضدالملک که پس از خلع محمدعلیشاه قاجار نایب السلطنه ایران شد .