فدراسیون دانشجویان ایرانى در فرانسه


1514 بازدید

فدراسیون دانشجویان  ایرانى در فرانسه
از : مرکز تاریخ 20/1/1342

به : کلیه استاسیونهاى ساواک در خارج از کشور شماره : 2892/332بنا به پیشنهاد فدراسیون دانشجویان1 ایرانى در فرانسه و طبق تصمیم کنفدراسیون دانشجویان ایران در خارج در نظر است به منظور اعتراض به ادامه‏بازداشت سران و دانشجویان وابسته به جبهه ملى و اخذ بهره‏برداریهاى تبلیغاتى از 10 تا 14 آوریل (21 تا 25 فروردینماه جارى) در کشورهاى مختلف اروپائى ایالات متحده آمریکا و همچنین ایران تظاهراتى برگزار و در جریان آن ضمن حمله به بازداشت عناصر منتسب به جبهه ملى به اقدامات دولت در مورد عشایر و سایر مسائل جارى کشور حملاتى صورت گرفته و تلگرافاتى به دبیرکل سازمان ملل متحد رئیس جمهورى آمریکا و سرهنگ عبدالناصر مخابره و متن این تلگرافها جهت پخش در اختیار جراید و خبرگزارى‏هاى خارجى مخصوصا دو خبرگزارى آسوشیتد پرس و یوناتید پرس قرار داده شده و رونوشت آنها به دبیر خانه کنفدراسیون در نیویورک ارسال شود. برنامه دانشجویان ایرانى در آمریکا وسیله کنفدراسیون تنظیم ولى برنامه تظاهرات در اروپا قرار است وسیله دفتر اروپائى کنفدراسیون و فدارسیونهاى ممالک اروپائى تنظیم و اجرا شود. مراتب وسیله وزارت امور خارجه به کلیه نمایندگیهاى سیاسى شاهنشاهى در کشورهاى خارجى اطلاع داده شده دستور فرمائید ضمن اخذ تماس با مقامات ذیصلاح جهت جلوگیرى از ایجاد تحریکات و تظاهرات اقدامات و پیش‏بینى‏هاى لازم معمول و نتیجه را مرتبا گزارش نمایند ـ سرلشگر

پاکروان‏متمنى است مخابره فرمایند.

از طرف مدیر کل اداره سوم ـ امجدى 20/1/42

از طریق بخش 315 اقدام صادر شود 20/1/42

خیلى فورى 20/1/42

1ـ از ابتداى دهه 40 و همزمان با افزایش تعداد دانشجویان ایرانى مقیم اروپا و آمریکا، فعالیتهاى سیاسى آنان نیز علیه رژیم شاه افزایش یافت در این میان بر تشکل‏هاى دانشجویى با گرایش ملى، مذهبى و چپ فعال بودند و عمدتا بدون وابستگى تشکیلاتى به گروههاى سیاسى داخلى با آنان همراهى مى‏کردند. برخى از این دانشجویان نیز گرایش به جبهه ملى داشته و با آنان همراهى مى‏نمودند. به عنوان نمونه بنگرید به سند شماره 36